Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

 • Opdrachtnemer: Legal Shares BV gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63657333.
 • Opdrachtgever: de partij met wie opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening sluit.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, diensten en/of werkzaamheden die opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekt. Dit met inbegrip van eventuele aanvullende opdrachten.

 

Artikel 2. Opdracht

 • De opdracht komt pas tot stand nadat opdrachtnemer, dan wel een van haar medewerkers of gemachtigden, de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het kantoor vrij te bepalen welke medewerker de opdracht uitvoert.
 • De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 • Opdrachten worden naar het beste kunnen en met redelijk te verwachten zorgvuldigheid uitgevoerd.
 • De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.
 • Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 • De werking van de artikelen 7:404 jo. 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en behoudens het geval van procesadvocaten en deurwaarders vooraf met de opdrachtgever overleggen.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.
 • Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van opdrachtnemer komende eigen risico.
 • Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat opdrachtnemer in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar ter zake van honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
 • Alle vorderingen uit welken hoofde dan ook jegens opdrachtnemer vervallen na één jaar vanaf het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en/of bevoegdheden.

 

Artikel 4. Tarieven

 • Opdrachten worden aanvaard tegen vooraf overeen te komen tarieven en voorwaarden. Verwezen wordt naar de tarievenlijst op legalshares.nl.
 • Tarieven zijn exclusief omzetbelasting en kosten van derden, waaronder rechtbankkosten (griffierecht) en deurwaarders-kosten.
 • Het bij aanvaarding van de opdracht overeengekomen tarief kan jaarlijks met ingang van 1 januari worden verhoogd.
 • Opdrachtnemer informeert de opdrachtgever vooraf omtrent de hoogte van de nieuwe tarieven.

 

Artikel 5. Facturatie en betaling

 • Facturatie van abonnementsgelden vindt plaats aan het begin van iedere maand dan wel jaarlijks vooraf.
 • Meerwerkposten worden tussentijds bij voltooiing van de werkzaamheden gefactureerd.
 • Opdrachtnemer kan een voorschot op het honorarium verlangen.
 • De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
 • Blijft betaling binnen de gestelde termijn uit, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is en is de wettelijke (handels-)rente verschuldigd.
 • Bij niet tijdige betaling zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, berekend overeenkomstig Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.
 • Alleen betalingen verricht door overmaking op de ten name van opdrachtnemer gestelde bank- of girorekening, dan wel betaling in contanten, tegen behoorlijk betalingsbewijs, leiden tot kwijting van de opdrachtgever.
 • Indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan, is de opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden voor de opdrachtgever direct op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 • Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die werken van opdrachtnemer, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, (model-)contracten, brieven en andere geestesproducten te (laten) verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 • In geval van overtreding van het voorgaande lid verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 25.000,00 zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om een aanvullende schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Artikel 7. Gebruik online portal

 • Opdrachtgever heeft het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om gebruik te maken van de online portal van opdrachtnemer. Dit kwalificeert als een gebruiksrecht van opdrachtgever en dat omvat uitsluitend het recht om de online portal voor eigen gebruik te laden en uit te voeren.
 • Opdrachtnemer zal ten behoeve van het gebruik van de online portal toegangscodes aan opdrachtgever verstrekken. Opdrachtgever betracht vertrouwelijkheid ten aanzien van de aan haar ter beschikking gestelde toegangscodes en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik van toegangscodes.
 • Opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever bij gebruik van de online portal gehanteerde en verstrekte gegevens, noch voor de juistheid en volledigheid van de resultaten van het gebruik van de online portal.
 • Opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor werking van de online portal en kan derhalve niet garanderen dat deze portal foutloos en zonder onderbrekingen werkt. 

Artikel 8. Toepasselijke recht

 • Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.